БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Сургалтын үйл ажиллагаан дахь багшийн үүрэг

Суралцахуйн үйл ажиллагаанд багш ямар үүрэгтэй вэ?

Яагаад багшийг менежер гэж үзэх болов?

Шинжлэх ухаан, технологийн эрчимтэй хөгжил, мэдээллийн хязгааргүй нөөц, байгаль, нийгмийн олон өөрчлөлтөөс шалтгаалан хурдацтай өөрчлөгдөн буй тодорхойгүй нийгэмд аж төрөн амьдрах дэлхийн иргэн-ажиллах хүчний нөөцийг бэлтгэн, сурган төлөвшүүлэх хариуцлагатай үүрэг өнөөгийн багш нарт ноогдож байна.

Дээрх хариуцлагатай үүргээ хэрэгжүүлэхдээ багш та дараах “дүр”-ийн алинд илүү “тоглодог” болохоо эргэцүүлж үзээрэй.

Багшлахуй нь үйл (act, acts) ба үйлдвэрлэн бүтээх (enterprice) гэсэн хоёр хэсгээс бүрддэг гэсэн үзэл хандлага11 байдаг. Үүний эхнийх нь мэдээлэх, тайлбарлах, дүрслэн үзүүлэх, жишээлэн үзүүлэх, үзүүлэн таниулах гэх мэт хичээл заахтай холбогдсон үйл болон хянах, үнэлэх, сэдэлжүүлэх, төлөвлөх гэх мэт менежментийн үйл ажиллагааг багтаасан өргөн хүрээний ойлголт юм. Харин дараагийн үйлдвэрлэн бүтээх гэсэн санаа нь багшийн нийгэмд хандсан өөрөөр хэлбэл хамтран ажиллах, мэдлэг зохиомжлон бүтээх, овсгоо самбаа гаргах, санаачилгатай ажиллах талыг илэрхийлнэ12.

Багш сургалтыг хөтлөн удирддаг гэдэгтэй хэн хүнгүй санал нийлэх нь тодорхой. Менежментийн онол, арга, хандлагаар удирдлагын үйл ажиллагаа явуулж буй тул багшийг менежер гэж үзэх хандлага орчин үед давамгайлж байна. Тэгэхээр багш-менежерийн хувьд багшлах мэргэжлийн үйл ажиллагааг өөрөөр хэлбэл сурагчдын мэдлэг зохиомжлон бүтээх үйл ажиллагааг менежментийн ухаанд тулгуурлан явуулна гэсэн үг.

Энэхүү менежментийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй сайн зохион байгуулахад багшаас сурагчдаа мэдэрч ойлгох, тэдний хөгжил, суралцахуйн зүй тогтол, шинжлэх ухааны буюу тухайн судлагдахууны болон хөтөлбөрийн мэдлэг, багшлахуйгаа уялдаа холбоотой, шинжлэх ухаанчаар, уялдаа холбоотой, системтэйгээр зохион байгуулах мэргэжлийн ур чадварыг зүй ёсоор шаардана. Энэхүү загварыг тодруулан тайлбарлавал:

 • Мэргэжлийн үүднээс чадварлаг багшлахуй нь шинэ зууны суралцагчдад шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэргэжлийн үйлчилгээг ур чадвартайгаар үзүүлэхэд чиглэнэ.
  • Багш мэргэжлийн хөгжлийн алсын хараа, зорилго нь Судлагдахууны болон хөтөлбөрийн мэдлэг
  • Суралцагчийн суралцахуй, хөгжлийн тухай мэдлэг
  • Багшлахуйн мэдлэг, ур чадвараа цогцоор хөгжүүлэх, ингэснээр суралцагчдаа 21 дүгээр зууны цогц чадамж бүхий ирээдүйн иргэн болгон төлөвшүүлэхэд чиглэх юм. 
   • Мэдээллийн эх сурвалж: Багшийн хөгжил-Үндсэн сургалтын гарын авлагаас

 

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

 • Өнөөдөр 2786
 • Өчигдөр 6253
 • Сүүлийн 7 хоног 34139
 • Энэ сард 132022
 • Нийт 263637

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019