БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Ямар хөтөлбөрийг сайн хөтөлбөр гэх вэ?

2019-07-05 11:24

Боловсролын бодлого, зорилтуудтай уялдсан

  • Хүүхдийн бодит хэрэгцээ, тулгамдсан асуудалд суурилсан
  • Үйл ажиллагааны зорилго, зорилтоо ойлгомжтой, хүрэхүйц тодорхойлсон
  • Залгамж холбоог нарийн гаргасан
  • Сурагчдын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон
  • Сурагчдад гарч болох ташаа ойлголтуудыг тодорхойлж, сэргийлсэн
  • Агуулгаа элментарчилсан
  • Үнэлгээг урьдчилан төлөвлөсөн
  • Үнэлгээний шалгуураа гаргаж тодорхой болсон
  • Сурагчдад юуг, хэзээ, яаж сурахыг мэдээлсэн

Үнэлгээ нь зорилго, зорилт шалгууртаа нийцсэн даалгаврын сантай байх ба түүнийг боловсруулахдаа сургуулийн зорилго ба сургалтын үйл ажиллагаатай нийцэж байна уу, үгүй юү гэдгийг сайтар тунгаах хэрэгтэй. Судлагдахуун хоорондын холбоо ба жилийн турш зохион байгуулагдах үйл ажиллагаа, сургуулийн арга хэмжээ ба судлагдахуун хоорондын хамаарал, заах агуулга ба өдөр тутмын сургууль дээр өнгөрөөх цаг хоорондын хамаарал, сургуулийн менежментийн загвараар дэвшүүлсэн зорилго, зорилтын хүрээнд хийх үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө бөгөөд нэг жилийн турш хэрэгжүүлсний дараа сургуулийн зорилго ба үйл ажиллагаагаа нь биелэгдсэн байхаар сайтар тунгаах, хэлэлцэх шаардлагатай. Дээр дурдсан жишээгээр бол “Байгаль орчны боловсрол” болон “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын хичээл орж байгаа боловч сургуулийн орчин бохир, хогтой бол сургуулийн төлөвлөсөн ажил хэрэгжихгүй, суралцагчид хүлээж авахгүй байна гэсэн үг. Хүрээлэн байгаа орчныг судлахдаа байгалийн ухааны хичээлээр байгалийн хуулийн тухай судлах. Мөн байгалийг биеэр мэдрэх арга хэмжээ зохион байгуулж, сургууль дээр хог багасгах талаар өдөр тутам арга хэмжээ авах зэргээр нэгдсэн менежмент, сургалтын жилийн төлөвлөгөөг ашиглан бодит ажил болгон хэрэгжүүлэх нь үр дүнтэй.

Мэдээллийн эх сурвалж: Багшийн хөгжил-Үндсэн сургалтын гарын авлагаас

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019