2020 онд Багшийн хөгжлийг дэмжсэн олон талт үйл ажиллагааны хүрээнд дараах ажлыг хийлээ

Багшлах эрх:

 • 2018-2019 оны МДҮС-т хамрагдсан 5, 10 дахь жилийн сургалтын 2247 багшлах эрхийн үнэмлэхийг сунгасан.
 • УБ хот 12 аймгийн 1586 үнэмлэхийг НБГ, БСУГ-т хүлээлгэн өгсөн.
 • Үлдсэн 9 аймгийн 577 үнэмлэхийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна.

Мэдээллийн сан үүсгэн, баяжуулж байна:

 1. Үндсэн сургалтын тоон мэдээлэл
 2. Сонголтот сургалтын тоон мэдээлэл
 3. Багшлах эрх олгох, сунгах үйл ажиллагааны мэдээлэл
 4. Монгол-Солонгосын багш солилцооны хөтөлбөрт хамрагдсан монгол, монгол, солонгос багш нарын мэдээлэл
 5. “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгосон мэдээллийн сан
 6. Шалгарсан оны тэргүүний багшийн мэдээллийн сан
 7. Төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөрийн эрх олголтын мэдээллийн сан
 8. Захиалгат сургалт зохион байгуулсан мэдээллийн сан

Төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөрт эрх олгох

32 байгууллагын 78 хөтөлбөр ирүүлснээс 28 байгууллагын 67 хөтөлбөрт эрх олгосон. Нийт ирүүлсэн хөтөлбөрийн 86 хувь нь эрх авсан.

Эрх авсан хөтөлбөрийн хүчинтэй хугацаа:

Нэг жил: 2020.05.22-2022.01.01 хүртэл хүчинтэй

Хоёр жил: 2020.05.22-2022.12.31 хүртэл хүчинтэй

Сургалтын хөтөлбөр ирүүлсэн байгууллагын удирдлагуудыг хүлээн авч, цаашид хамтран ажиллах чиглэлээр уулзалт хэлэлцүүлэг хийсэн.

 

Төстэй мэдээ