Сургалтын алба

Сургалтын алба нь 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд дараах үндсэн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

  1. Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах
  2. Багшид мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх ном гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах
  3. Үндсэн, төрөлжсөн, захиалгат, сонголтот сургалтуудын төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, зөвлөн туслах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, багшийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх
  4. Багш солилцооны хөтөлбөр болон бусад гадаад улсын байгууллагуудтай хамтарсан сургалтуудыг зохион байгуулахад оролцох
  5. Эрдэм шинжилгээний болон онол практикийн хурал зохион байгуулах, багш нарын тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх
  6. Сургалт, үйл ажиллагааны төсвийн хүрээнд сургалтад оролцогчдын зардал зохион байгуулалт, хэрэглэгдэхүүний жагсаалт гаргаж, санхүүгийн материал бүрдүүлж, тооцоо гаргах
  7. Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдсан багш нарын багшлах эрхийн үнэмлэх олгох, сунгуулах материалыг бүрдүүлэх, хүлээлгэж
  8. Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээлэл, цахим орчинд олон нийтэд түгээх, сурталчилах
  9. Хууль эрх зүй, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх

Албаны бүрэлдэхүүний мэдээлэл

Д/д

Албан тушаал

Овог. нэр

Цахим шуудан

Утасны дугаар

1

Албаны дарга

Д.Энхтулга

enkhtulga@itpd.mn

 

70140053

 

2

Мэдээлэл зүйн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Б.Баасантогтох

baasantogtokh@itpd.mn

3

Монгол хэл уран зохиолын багшийн хөгжил хариуцсан  арга зүйч

Б.Цасанчимэг

tsasanchimeg@itpd.mn

 

4

Түүх, нийгмийн  ухааны багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Ч.Гажиддулам

gajiddulam@itpd.mn

5

Дүрслэх урлаг, технологийн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Т.Гэрэлтуяа

gereltuya@itpd.mn

6

Биологи, эрүүл мэндийн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

М.Оюунчимэг

oyunchimeg@itpd.mn

7

Математикийн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Д.Даваасүрэн

dabaasuren@itpd.mn

8

Биеийн тамирын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Д.Мэндбаяр

mendbayar@itpd.mn

9

Гадаад хэлний багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

С.Алдармаа

aldarmaa@itpd.mn

10

Гадаад хэлний багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Б.Сарнай

sarnai@itpd.mn

11

Химийн багшийн хөгжил  хариуцсан арга зүйч

Г.Ганпүрэв

ganpurev@itpd.mn

12

Физикийн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Н.Сайнбаяр

sainbayar@itpd.mn

13

Газар зүйн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Д.Нямсүрэн

nyamsuren@itpd.mn

 

 


Сэтгэгдэл
Төстэй мэдээ