Тэгш хамруулан сургахад ямар саад бэрхшээл тулгардаг вэ?

Ойлголт, хандлагын шинжтэй саад бэрхшээл: Хөгжлийн онцлог ялгаатай хүүхдүүдийг бусдаас өөр “өвчтэй хүн”, асуудал бэрхшээл нь хүндээ байдаг гэж ойлгож хардаг анагаах ухааны загвар; Соёл, мэдээллийн шинжтэй саад бэрхшээл: Хөгжлийн онцлог ялгаатай хүүхдүүдийг бүрэн дүүрэн сурч чадна гэсэн итгэл хүлээлтгүй, хувийн тусгай хэрэгцээг ойлгож анзаардаггүй, бэрхшээл, сул талыг урьдчилан хардаг уламжлалт хандлага; Тогтолцооны шинжтэй саад бэрхшээл: Тэгш хамруулах боловсролыг олон талаас нь хөндсөн бодлого баримт бичиг, үйл ажиллагаанууд өөр хоорондоо салангид, бие биетэйгээ уялдаа холбогдолгүй байдгаас сургалтын байгууллагад хэрэгжүүлэхэд тодорхой бус байдал; Материаллаг орчны шинжтэй саад бэрхшээл: Саадгүй байдал, тухтай хэрэглээ, бүх хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангах, үр дүнг бий болгох хүртээмж, хөгжлийн ялгаатай хүмүүсийн тусгай хэрэгцээг тооцсон орчин бүрдээгүй байдал;

Зургийг харьцуулан дээр дурьдсан саад бэрхшээлүүд, түүнийг арилгах боломж байгаа эсэхийг эргэцүүлээд тэмдэглэл хэсэгт хэрэгжүүлэх санаагаа бичээрэй.

Тэгш хамруулан сургах боловсролыг хэрэгжүүлэхэд та бэлэн үү?

Асуулт                                                 Тийм                                      Үгүй

  1. Хөгжлийн онцлог ялгаатай хүүхдүүд ердийн сургуульд суралцаж болох уу?
  2. Сургууль дээрх аливаа ялгаварлал жирийн үзэгдэл мөн үү?
  3. Хүүхэд бүр суралцах чадвартай гэж та итгэж байна уу?
  4. Та тэгш хамруулан сургах боловсролын чиглэлээрх сургалтад хамрагдсан уу?
  5. Тэгш хамруулан сургах боловсрол нь зөвхөн хөгжлийн онцлог ялгаатай хүүхдэд хамаатай юу?
  6. Хүртээмжтэй орчин, тохирох хэрэглэгдэхүүний талаар урьд нь сонссон уу?
  7. Танай сургалтын байгууллага хүртээмжтэй орчны өөрийн үнэлгээ хийсэн үү?
  8. Хөгжлийн бэрхшээл зөвхөн хүндээ байдаггүй гэдэгтэй та санал нийлэх үү?
  9. Хөгжлийн онцлог ялгаатай хүүхдүүд сургалтын байгууллагад бүртгэлтэй л бол тэгш хамрагдаж байна гэх ойлголт зөв үү?
  10. Хүүхдийн ялгаатай байдал нь сурах үйл ажиллагааны бэрхшээл биш, арга зүйн нөөц гэдэгтэй та санал нийлэх үү?
Төстэй мэдээ