Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл.

Туршилтын сургуулийн жишээний эмхэтгэл

Энд Дарж 7-р хичээлийн "Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө"-г үзнэ үү.

Энд Дарж 8-р хичээлийн "Ээлжит хичээлийн формат"-г үзнэ үү.

 

Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл.


Сэтгэгдэл
Төстэй мэдээ