Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс

Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс

  • Байгууллагад эрх зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай гэрээ хэлцэл байгуулах, дүгнэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Байгууллагын төсөвт зардлыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, санхүүгийн тайлан баланс гаргах, төрийн өмчийн эд хөрөнгө, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалт, хамгаалалтад хяналт тавих;
  • Байгууллагын гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, гадаадын ижил төстэй байгууллагууд болон тэдгээрийн туршлага судлах;
  • Албан хаагчдын ажиллах ажлын байрны хэвийн нөхцлийг бүрдүүлэх;
  • Архив, албан бичиг хөтлөлтийн стандартыг дагуу явуулах;
  • Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолтыг зохих шаардлагад нийцүүлэх, албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, түүний хэрэгжилтэд нь болон ажилтнуудын цаг ашиглалтад хяналт тавих;
  • Хүний нөөцийн бодлого, хэрэгцээ, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах, ажилчдын цалин хөлс, шагнал урамшуулал, нийгмийн баталгааг хангах;
  • Сургалтын орчныг стандартын дагуу зохион байгуулах, сургалтад хэрэглэгдэх хичээл сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр тасралтгүй хангах;
  • Албан хаагчдыг хэвийн тохитой орчинд ажиллах нөхцлийг хангах;
  • Багшийн хөгжлийн ордны хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх зэрэг юм.

Захиргаа, аж ахуйн хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт


Сэтгэгдэл
asdf
1 жилийн өмнө
::1
asdf
Төстэй мэдээ