Дүрс бичлэг

"Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сургалтын технологи, арга зүй" сургалтад 26 мянган багшийг хамруулаад байна
2013 онд БМДИ 36 мянган багшид сургалт зохион байгуулсан байна.
2014-04-14 17:06