Эрх зүйн зөвлөгөө

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/
Улсын Их Хурал 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр Хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинэчлэн баталсан.
2021-07-21 11:39
ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ
Ажилтанд жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгож болно.
2021-05-20 18:15
ХӨДӨЛМӨРИЙН МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ НЬ
Хөдөлмөрийн маргаан үүсэх тохиолдол: Хөдөлмөрийн маргаан нь хэн, юуны талаар маргаж байгаагаас хамаарч 2 янз байдаг бөгөөд маргах журам нь өөр өөр байна.
2021-05-14 18:13
ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХ
Ажилтан ажиллах явцдаа өөрийн хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах, эрхээ эдлэх, үүргээ биелүүлэхэд хөдөлмөрийн эрх зүйн асуудлыг танин мэдэх, амьдралд хэрэгжүүлэх зайлшгүи шаардлага бий болдог.
2021-04-16 11:15
Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрхийн талаар
Ажилгүйдлийн тэтгэмж гэдэг нь даатгуулагч нь ажилгүй болох үед ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох мөнгөн хөрөнгө юм.
2021-03-09 12:09
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн зарим зохицуулалт, хасхом гаргагчдад хүргэх зөвлөгөө мэдээлэл
Авлигын тухай хуульд тухайн албан тушаалтны Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шалгах дараах үндэслэлийг заасан бөгөөд Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт, шалгалт дүн шинжилгээний хэлтэс нь дээрх чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. ХАСХОМ-ийг Авлигын тухай хуулийн 4.1 заасан албан тушаалтаас гадна УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоолын хавсралтад заасан албан тушаалтнууд гаргахаар зохицуулсан байдаг.
2021-02-18 17:26
Албан хэрэг хөтлөлт
Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 68 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ын 1.1 дүгээр зүйлд зааснаар Албан хэрэг хөтлөлтийн энэхүү зааврын зорилго нь
2021-01-06 20:51
Иргэний хэргийн шүүхэд хандах
Иргэний эрх зүйн харилцаа нь эрх зүйн этгээдийн хооронд үүсэх эдийн болон эдийн бус баялагтай холбоотой харилцааг зохицуулна. МУ-ын ҮХ-ийн 16.14-т Иргэн, хуулийн этгээд зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэхээр шүүх, арбитрт хандах эрхтэй.
2020-11-28 20:54
Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ
Эрүүл мэндийн даатгал” гэж төр, иргэн, хуулийн этгээдээс хуульд заасан журмын дагуу тодорхой хувиар тогтоосон хэмжээгээр эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлж, эрүүл мэндийн даатгалын санг урьдчилан бүрдүүлэх, төлсөн шимтгэлийн хэмжээнээс үл хамааран эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгш эрхтэйгээр худалдан авах үйл ажиллагааг хэлнэ.Эрүүл мэндийн даатгалын лавлах 1800-1363
2020-10-28 10:27
Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, насан туршийн боловсролын байгууллагын багш, ажилтны “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэргийн материалд дүгнэлт гаргах
“Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэргийг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.
2020-10-14 16:57
Улсын “Оны тэргүүний багш”шалгаруулах
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын стандарт ба ерөнхий боловсролын сургуулийг 11 ба 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд шилжүүлэх сургалтын төлөвлөгөөг чанартай хэрэгжүүлэхэд багш нарын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх хөшүүрэг болгон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш нараас улс, аймаг, нийслэлийн "Оны тэргүүний багш"-ийг шалгаруулан урамшуулж, тэдний туршлагыг нийтийн хүртээл болгох зорилготой.
2020-10-14 15:15