Эрх зүйн зөвлөгөө

Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрхийн талаар
Ажилгүйдлийн тэтгэмж гэдэг нь даатгуулагч нь ажилгүй болох үед ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох мөнгөн хөрөнгө юм.
2021-03-09 12:09
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн зарим зохицуулалт, хасхом гаргагчдад хүргэх зөвлөгөө мэдээлэл
Авлигын тухай хуульд тухайн албан тушаалтны Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шалгах дараах үндэслэлийг заасан бөгөөд Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт, шалгалт дүн шинжилгээний хэлтэс нь дээрх чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. ХАСХОМ-ийг Авлигын тухай хуулийн 4.1 заасан албан тушаалтаас гадна УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоолын хавсралтад заасан албан тушаалтнууд гаргахаар зохицуулсан байдаг.
2021-02-18 17:26
Албан хэрэг хөтлөлт
Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 68 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ын 1.1 дүгээр зүйлд зааснаар Албан хэрэг хөтлөлтийн энэхүү зааврын зорилго нь
2021-01-06 20:51
Иргэний хэргийн шүүхэд хандах
Иргэний эрх зүйн харилцаа нь эрх зүйн этгээдийн хооронд үүсэх эдийн болон эдийн бус баялагтай холбоотой харилцааг зохицуулна. МУ-ын ҮХ-ийн 16.14-т Иргэн, хуулийн этгээд зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэхээр шүүх, арбитрт хандах эрхтэй.
2020-11-28 20:54
Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ
Эрүүл мэндийн даатгал” гэж төр, иргэн, хуулийн этгээдээс хуульд заасан журмын дагуу тодорхой хувиар тогтоосон хэмжээгээр эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлж, эрүүл мэндийн даатгалын санг урьдчилан бүрдүүлэх, төлсөн шимтгэлийн хэмжээнээс үл хамааран эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгш эрхтэйгээр худалдан авах үйл ажиллагааг хэлнэ.Эрүүл мэндийн даатгалын лавлах 1800-1363
2020-10-28 10:27
Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, насан туршийн боловсролын байгууллагын багш, ажилтны “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэргийн материалд дүгнэлт гаргах
“Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэргийг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.
2020-10-14 16:57
Улсын “Оны тэргүүний багш”шалгаруулах
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын стандарт ба ерөнхий боловсролын сургуулийг 11 ба 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд шилжүүлэх сургалтын төлөвлөгөөг чанартай хэрэгжүүлэхэд багш нарын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх хөшүүрэг болгон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш нараас улс, аймаг, нийслэлийн "Оны тэргүүний багш"-ийг шалгаруулан урамшуулж, тэдний туршлагыг нийтийн хүртээл болгох зорилготой.
2020-10-14 15:15
Сонголтот сургалт
Багшийн хөгжлийг дэмжих сонголтот сургалт гэдэгт хувь хүний хөгжил, тусгай хэрэгцээ, мэргэжлийн дидактикийн ур чадвар,ажлын байрны чиг үүрэгт чиглэсэн, тодорхой мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх зорилго бүхий тогтсон агуулга, тогтоосон хугацаанд хэрэгжүүлэх багц сургалт юм.
2020-10-14 15:03
Захиалгат сургалт
Захиалгат сургалт нь төрийн болон төрийн бус байгууллага, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, бусад байгууллагаас багш ажилтныхаа /удирдах ба бусад ажилтан/ мэргэжил, арга зүйг дээшлүүлэх, хувь хүний хөгжил, ур чадварыг дэмжихэд чиглэсэн тэгш боломжоор хангасан, багш, ажилтны хэрэгцээнд тулгуурласан уян хатан хөтөлбөртэй, зөвлөн, туслах сургалт арга зүйн төлбөртэй үйлчилгээ юм.
2020-10-13 11:23
Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал
Товч: Хүүхэд гэж 18 нас хүрээгүй хүнийг хэлнэ. Хүний эрхийн нэг томоохон салбар нь хүүхдийн эрх юм.
2020-10-09 13:54
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
Нийгмийн халамжийн зарим үйлчилгээний талаар
2020-06-23 14:28