Багшийн хөгжил

“Тэгш таван ухаан боловсролын төв”-ийн зөвлөх Нэрэндоогийн Нэргүй
“Тэгш таван ухаан боловсролын төв”-ийн зөвлөх Нэрэндоогийн Нэргүй
2021-05-02 20:13
БМДИ-ийн Суралцагчийн хөгжлийн албаны дарга НАВААНЫ МӨНХБАЯР
БМДИ-ийн Суралцагчийн хөгжлийн албаны дарга НАВААНЫ МӨНХБАЯР
2021-05-01 20:15
Багшийн өөрийн үнэлгээнд суурилсан хөгжлийн төлөвлөлт
“Хүний хөгжил гэдэг нь үнэндээ хүн өөрөө өөрийнхөө мэдлэг, чадварыг хөгжүүлэн шинэчилж, хийж байгаа үйл ажиллагаандаа чанарын ахиц, өөрчлөлт гаргахын нэр” С. Батхуяг Хөгжил гэж юу вэ? Хүний хөгжил нь чухамдаа хувь хүний мэдлэг, чадвараа ахиулах х
2021-04-28 16:50
Суралцагчийн үнэлгээний үр дүнг багшлахуйд туслах нь
Суралцагчийн үнэлгээний үр дүнг багшлахуйд туслах нь Хүүхэд бол багшийн толь юм Суралцагчийг үнэлсэн үнэлгээний үр дүн таны ажилд юуг хэлж өгөх вэ? Сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүү
2021-04-27 15:46
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд суурилсан өөрийн үнэлгээ
“Аливаа үйл ажиллагааг сайжруулах үндсэн асуудал бол үнэлгээ юм”. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ гэж юу вэ? Багш сургалтын хөтөлбөр боловсруулна гэдэг нь тухайн хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, агуулга арга зүй, орчин хэрэглэгдэхүүн, үнэлгээ, хүрэх ү
2021-04-26 12:29
Багш ямар хөтөлбөр, төлөвлөлтүүд хийх вэ?
Сургуулийн сургалтын хөтөлбөр Хичээлийн хөтөлбөр • Жилийн төлөвлөлт • Нэгж хичээлийн хөтөлбөр • Ээлжит хичээлийн төлөвлөлт Хувийн хөгжлийн төлөвлөгөө Зураг 1.6. Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөлтийн уялдаа холбоо
2021-04-23 13:05
Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулах тухай нь
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгчид санал болгож багш нар цэгцэлдэг Сургалтын хөтөлбөр нь сургалтын зорилго, агуулга буюу заах сэдэв, тэдгээрийн дэс дарааг тогтоож өгсөн, суралцахуйн үйл ажиллагааг зохион байгуулах удирдамж баримт бичиг юм. Дэлхийн олон улс орон, түүний дотор манай улс боловсролын бодлого, зорилго, зори
2021-04-22 14:41
Сургалтын үйл ажиллагаан дахь багшийн үүрэг
Байгууллагын албан ёсны менежерээс гадна тэнд ажилладаг хүн бүрийн менежментийн үүрэг өсөн нэмэгдсээр байна.
2021-04-21 08:03
Насан туршдаа тасралтгүй суралцах гэдэг нь бидний сайхан амьдрах хүсэл, зорилгоос үүсэж буй “Хэрэгцээ” гэдэгтэй та санал нийлэх үү?
Түүнийг энгийнээр томьёолбол: Суралцах бол насан туршийн үйл явц. Та хэдий удаан амьдарсан ч, амьдралдаа хангалттай цалин хөлс авдаг ч гэсэн танд үргэлж мэдэхгүй зүйл байх болно. Улам бү
2021-04-19 15:41
21 дүгээр зууны насан туршийн боловсролын чиг хандлага хаашаа чиглэж байна вэ?
Австрали улс 1995 оноос эхлэн албан бусаар болон амьдрах орчноос суралцаж олж авсан мэдлэг ур чадварыг үнэлж, баталгаажуулах, мэргэжлийн диплом, гэрчилгээ олгох, мөн тухайн баталгаажсан мэдлэг ур чадварт үндэслэн цаашид дэвшин суралцах бүхий л бололцоог хангасан уян хатан тогтолцооны эхлэлийг тавьж, 2000 онд бүрэн нэвтрүүлсэн ба 2003, 2013 онд насан туршийн боловсро
2021-04-16 15:47
Суралцаж дуусахад бидний зорилго, хэрэгцээ биелэх үү?
Насан туршдаа суралцах нь бидний амьдралын хэрэгцээнээс үүссэн, зорилготой үйл ажиллагаа учир суралцсан үр дүн нь зорилгоо биелүүлэхэд нөлөөлдөг байх ёстой. Гэвч хэрхэн ашиглах вэ…Үр дүнг ашиглаж, хэрэглээ болгоход чиглэсэн нэгдсэн
2021-04-15 18:45