Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс

Зорилго: Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс нь Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт болон Багшийн хөгжлийн ордны хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилготой. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллана.

 • Байгууллагад эрх зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай гэрээ хэлцэл байгуулах, дүгнэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Байгууллагын төсөвт зардлыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, санхүүгийн тайлан баланс гаргах, төрийн өмчийн эд хөрөнгө, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалт, хамгаалалтад хяналт тавих;
 • Байгууллагын гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, гадаадын ижил төстэй байгууллагууд болон тэдгээрийн туршлага судлах;
 • Албан хаагчдын ажиллах ажлын байрны хэвийн нөхцлийг бүрдүүлэх;
 • Архив, албан бичиг хөтлөлтийн стандартыг дагуу явуулах;
 • Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолтыг зохих шаардлагад нийцүүлэх, албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, түүний хэрэгжилтэд нь болон ажилтнуудын цаг ашиглалтад хяналт тавих;
 • Хүний нөөцийн бодлого, хэрэгцээ, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах, ажилчдын цалин хөлс, шагнал урамшуулал, нийгмийн баталгааг хангах;
 • Сургалтын орчныг стандартын дагуу зохион байгуулах, сургалтад хэрэглэгдэх хичээл сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр тасралтгүй хангах;
 • Албан хаагчдыг хэвийн тохитой орчинд ажиллах нөхцлийг хангах;
 • Багшийн хөгжлийн ордны хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх зэрэг юм.

Захиргаа, аж ахуйн хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт

 

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

 • Өнөөдөр 806
 • Өчигдөр 5549
 • Сүүлийн 7 хоног 14492
 • Энэ сард 74542
 • Нийт 425981

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019