Үйл явдлын мэдээ

Эхний жилдээ ажиллаж буй физикийн багш нарын сургалт үргэлжилж байна

2019-05-14 14:46

Багш нар энэ сургалтад хамрагдсанаар Боловсролын бодлого, эрх зүйн орчны шинэчлэлийг  судлан өөрийн үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлэх арга зүйн санааг олж авахаас гадна, Сурагчдыг оношилж судлах, чадварт суралцаж багшлахуй болон мэргэжлийн ёс зүйн талаар мэдээлэл сонсож хэлэлцэх, Физикийн шинжлэх ухааны хөгжлийн талаарх мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, Суурь бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын залгамж холбоо, арга зүйн талаар нэгдсэн ойлголттой болох, суралцагчдын эзэмшсэн чадварыг үнэлэх, үнэлгээний даалгаварт шинжилгээ хийх арга зүйд суралцах мөн мэдээлэл харилцааны технологийг физикийн хичээлд хэрэглэх боломжуудад суралцах юм.

Эхний жилдээ ажиллаж байгаа физикийн багшийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, мэргэжлээрээ бие даан хөгжих арга барил, ур чадвар эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий энэ сургалт гурван ээлжээр хичээллэж байна. Эхний ээлжийн сургалт 05-р сарын 06-10-ны хооронд явагдсан бол энэ удаагийн сургалт 2019.05.13-17 хооронд БХО 603 тоотод зохиогдож байна.

Багш нар энэ сургалтад хамрагдсанаар Боловсролын бодлого, эрх зүйн орчны шинэчлэлийг  судлан өөрийн үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлэх арга зүйн санааг олж авахаас гадна, Сурагчдыг оношилж судлах, чадварт суралцаж багшлахуй болон мэргэжлийн ёс зүйн талаар мэдээлэл сонсож хэлэлцэх, Физикийн шинжлэх ухааны хөгжлийн талаарх мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, Суурь бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын залгамж холбоо, арга зүйн талаар нэгдсэн ойлголттой болох, суралцагчдын эзэмшсэн чадварыг үнэлэх, үнэлгээний даалгаварт шинжилгээ хийх арга зүйд суралцах мөн мэдээлэл харилцааны технологийг физикийн хичээлд хэрэглэх боломжуудад суралцах юм.

Эхний ээлжийн сургалтад Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, нийслэлийн Багахангай, Баянгол, Баянзүрх Сүхбаатар дүүргийн эхний жилдээ ажиллаж  буй  33 физикийн багш хамрагдсан энэ удаагийн сургалтад  Дархан-Уул,  Дорноговь, Дундговь, Завхан, Орхон аймаг, нийслэлийн Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн эхний жилдээ ажиллаж буй 31 физикийн багш нар хамрагдаж байна. Харин 2019.05.20-24 хооронд болох гурав дугаар ээлжийн сургалтад Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Увс, Төв, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн эхний жилдээ ажиллаж буй 30 физикийн багш хамрагдах юм.

 

 

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019