Үйл явдлын мэдээ

Хүүхэд хамгаалалд хүн бүрийн оролцоо чухал

БМДИ-ийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын нийт агуулгын 20 хувийг хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, оролцоо, тэгш хамруулан сургах боловсрол, хүүхдийн хөгжлийн онцлог ялгаа, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй, цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал, ЕБС- ийн сургуулийн орчин дахь аюулгүй байдал зэрэг арга зүйн сургалт эзэлж байна. Эдгээр агуулгыг 1,5,10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш ажилтнуудад жил бүр хүргэсээр ирсэн. 2019 оны хувьд онцлогтой. Учир нь сургалтын нэгдсэн гарын авлагын 2-р бүлэгт хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн хөгжил,тэгш хамруулан сургах боловсрол зэрэг агуулгыг оруулж өгсөн нь энэ жилд үндсэн сургалтад хамрагдаж буй 8000 орчим багшид шууд хүрч байгаагаараа ач холбогдолтой юм.

   Мөн сургуулийн нийгмийн ажилтан, дотуур байрын багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын агуулгад ЕБС,дотуур байрын орчин дахь хүүхэд хамгааллын бодлого, хэрэгжүүлэх аргууд болон хамгаалал дэмжлэг шаардлагатай эрсдэлт бүлгийн хүүхэдтэй ажиллах аргууд,цахим орчны аюулгүй байдал хамгаалал,хүүхэд хамгааллын чиглэлээр салбарын яамны авч хэрэгжүүлж буй бодлого чиглэл, хүүхэд хамгаалалд багш ажилтнуудын гүйцэтгэх нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, кейс менежментийн агуулга, нийгмийн ажлын зөвлөгөө заслын үйлчилгээ зэрэг агуулгуудыг 10 дахь жилдээ ажиллаж буй 30, 5 дах жилдээ ажиллаж буй 37, эхний жилдээ ажиллаж буй 50 нийт 117 нийгмийн ажилтанд хүргэж мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлсэн болно. Мөн дотуур байрын нийт 58 багшид хүүхэд хамгаалалын чиглэлийн сургалт хүргэсэн байна.

 

Мэдээлэл бэлтгэсэн: БМДИ-ийн Нийгмийн ажилтан, дотуур байрны багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч Н.Болормаа

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 3354
  • Өчигдөр 5055
  • Сүүлийн 7 хоног 8409
  • Энэ сард 44560
  • Нийт 44560

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019