МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Нийт: 444. 41-50 харуулав

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн үйл ажилллагаа

БМДИ үндсэн, төрөлжсөн, захиалгат, сонголтод гэсэн 4 төрлийн сургалтыг зохион байгуулдаг. Үндсэн сургалтад жилдээ 7000 гаруй багш, ажилтан хамрагдаж байна...

Туршилтын сургуулийн жишээний эмхэтгэл

Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл....

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019