Дүрс бичлэг

Туршилтын сургуулийн жишээний эмхэтгэл

2019-06-04 08:54

Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл.

Энд Дарж 7-р хичээлийн "Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө"-г үзнэ үү.

Энд Дарж 8-р хичээлийн "Ээлжит хичээлийн формат"-г үзнэ үү.

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019