Зөвлөн туслах ажил

Зөвлөн туслах ажлын нэгдсэн тайлан

2017-11-15 17:13

“Багшийн ёс зүй, харилцаа-бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга зүй” сургалтын үр дүнд мониторинг хийх, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөн туслах, сургалт зохион байгуулах ажлын нэгдсэн тайлантай доорхи линкээр орж танилцана уу.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019