Оны тэргүүний багш

Улсын “оны тэргүүний багш” шалгаруулах ажил

2014-05-05 20:12
Үндэслэл: • МУЗГ-ийн 2012 оны 180-р тогтоолоор батлагдсан БМДИ-ийн дүрмийн хоёрдугаар зүйлийн 2.2.18 гуравдугаар зүйлийн 3.5.4 • БСШУ-ны сайдын 2007 оны 440-р тушаалаар батлагдсан Улсын “ Оны тэргүүний багш” шалгаруулах болзол, түүнийг дүгнэх аргачлал

Үндэслэл:

  МУЗГ-ийн 2012 оны 180-р тогтоолоор батлагдсан БМДИ-ийн дүрмийн хоёрдугаар зүйлийн 2.2.18 гуравдугаар зүйлийн 3.5.4

  БСШУ-ны сайдын 2007 оны 440-р тушаалаар батлагдсан Улсын “ Оны тэргүүний багш” шалгаруулах болзол, түүнийг дүгнэх аргачлал

Зорилго

БДБЧШ-ийн бодлого чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд багш нарын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжсэн арга зүй, туршлагыг нийтийн хүртээл болгох

Бүрдүүлэх материал.

Бүрдүүлэх материал

 

 

 

 

1

Төрийн албан хаагчийн нэгдүгээр маягт

 

 

 

 

2

Цээж зураг

\ 4х6 хэмжээтэй\

 

 

 

 

3

Багшийн боловсруулсан сургалтын хөтөлбөрийн хуулбар

 

 

 

 

4

Сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын зөвлөлийн хурлын протокол

 

 

 

 

5

“Оны тэргүүний багш”-ийн болзолыг хангасан гэдгийг нотлох сургуулийн тодорхойлолт

 

 

 

 

6

Аймаг, нийслэлийн БСГ-ийн дэргэдэх багшийн “Ёс зүйн зөвлөл”ийн тодорхойлолт

 

 

 

 

7

Аймаг, нийслэлийн БСГ-аас “Оны тэргүүний багш” шалгаруулсан ажлын товч танилцуулга, тухайн багшийг дэвшүүлж буй үндэслэл, дүгнэлт бүхий албан бичиг

 

 

 

 

 Шалгаруулалт: 2 үе шаттай

       Аймаг, нийслэлээс ирүүлсэн багшийн материалтай танилцаж дүгнэлт гаргах

       1-р шатанд тэнцсэн багшийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ажлын байран дээр нь очиж танилцаж дүгнэлт гаргах

       Улсын “ Оны тэргүүний багш” шалгаруулах журамд заасан шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж дүгнэнэ.

 1-р шатны шалгаруулалт:

2.5.1

Багш нэгж хичээлийн хөтөлбөрөө дараахь үзүүлэлтийг чанартай сайн хангасан байхаар боловсруулсан байдал

19 үзүүлэлтээр дүгнэнэ.

2.5.2

Багш боловсруулсан хөтөлбөрийнхөө дагуу

2-оос доошгүй жил 4-өөс доошгүй бүлэгт сургалт явуулж, дараах зүйлийг илрүүлж болно.

4 үзүүлэлтээр дүгнэнэ.

2.5.3

Сургалтын хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэхэд

шаардлагатай сургалтын хэрэглэгдэхүүн

боловсруулж, орчинг бүрдүүлсэн байх

3 үзүүлэлтээр дүгнэнэ.

 

Шалгуурт авсан нийт оноо

Нийт 26 үзүүлэлтийн дээд оноо-80

 

Эзлэх хувь

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019